Стратешка процена утицаја на животну средину

Стратешка процена утицаја на животну средину уведена је у правни систем Републике Србије доношењем Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину у децембру 2004. године («Службени гласник РС», број 135/04). Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину усклађен је са Директивом 2001/42/ЕЗ о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину. Стратешка процена утицаја на животну средину настала је као одговор на брзу, а понегде и контраверзну еволуцију еколошке мисли на овим просторима, а самим тим и политике заштите животне средине. Проактиван је инструмент чија је примарна намена да предвиди и обезбеди превенцију могуће штете по животну средину услед реализације политика и развојних планова и програма. Циљ стратешке процене утицаја је да обезбеди рано упозорење за широку скалу кумулативних ефеката резултираних акцијама нижег хијерархијског нивоа, који би били занемарени у процесу процене утицаја на животну средину.

Стратешка процена утицаја је поступак којим се процењују утицаји предложених стратешких докумената (планови, програми и политике) којима се доносе стратешки важне одлуке и врше стратешки важни избори, на животну средину укључујући и економске и социјалне елементе. Овим поступком омогућено је учешће јавности и органа надлежних за заштиту животне средине у коначном одлучивању о политици коју предлаже одређени сектор, о плану за одређено подручје или програму развоја за одређену област. Стратешка процена утицаја треба да обезбеди дефинисање и процену кумулативних, синергијских, глобалних и других утицаја предложене политике, плана или програма на животну средину, као и да припреми мере за спречавање односно заштиту од негативних и увећање позитивних утицаја изабране политике (остварује се кроз основе), планова и програма на животну средину.

Да би била ефикасна, стратешка процена мора започети истовремено са припремом планова, програма и политика и бити интегрисана у поступку примене истих. Поступак стратешке процене – одлука о изради, прикупљање података и анализа, припрема варијантних/алтернативних решења, процена утицаја, припрема мера за смањење негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину и интегрисање резултата стратешке процене у поступак одлучивања – развијен је тако да одговара поступку припреме било ког плана, програма или политике.

Стратешка процена врши се за планове, програме и основе (у даљем тексту планове и програме) у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописане су следеће фазе у поступку израде стратешке процене:

1. Припремна фаза:

• Одлучивање о изради

• Избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени

• Учешће заинтересованих органа и организација

2. Поступак стратешке процене у припреми извештаја којима се приказује процес стратешке процене

3. Одлучивање:

• Учешће заинтересованих органа и организација

• Учешће јавности

• Извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и јавности

• Оцена извештаја о стратешкој процени

• Сагласност на извештај о стратешкој процени

1. Припремна фаза:

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Ова одлука мора да садржи: разлоге за вршење стратешке процене, приказ питања и проблема везаних за животну средину који ће бити разматрани у оквиру стратешке процене, разлоге за изостављање појединих питања и проблема везаних за животну средину, елементе извештаја о стратешкој процени, избор и обавезе носиоца израде извештаја о стратешкој процени, начин учешћа заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и разматрања извештаја о стратешкој процени,друге податке од значаја за израду стратешке процене.

Орган надлежан за припрему плана и програма може одлучити да се не израђује стратешка процена утицаја о чему претходно мора прибавити мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Ова одлука мора да садржи податке о врсти плана и програма и разлозима због којих се не израђује стратешка процена, критеријуме на основу којих је оцењено да не постоји могућност значајнијих утицаја на животну средину и друге релевантне податке на основу којих је одлучено да се не приступи изради извештаја о стратешкој процени.

2. Извештај о стратешкој процени

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих се може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај садржи нарочито: полазне основе стратешке процене, опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину, смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну срдину,мониторинг, приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или програм, закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени, друге податке од значаја за стратешку процену.

3. Одлучивање

Орган надлежан за припрему плана и програма доставља Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој на сагласност извештај о стратешкој процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности. По добијању извештаја овај орган врши оцену извештаја на основу криретијума садржаних у прилогу који је дат уз Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину. На основу ове оцене даје се сагласност на извештај о стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности.

Усвојени прописи

          Закони

          Уредбе

          Правилници

          Одлуке

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
January 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2017 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине