Просторни планови подручја посебне намене које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Планска документација | | 27. јул 2016.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине у складу са Законом доноси

 • Регионални просторни план за подручје аутономне покрајине
 • Просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине

Регионални просторни план

Регионални просторни план се израђује за веће просторне целине административног, функционалног, географског или статистичког карактера, усмерене ка заједничким циљевима и пројектима регионалног развоја.

Регионални просторни план је плански документ који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.

 • Регионaлни просторни плaн Аутономне покрaјине Војводине (Сл. лист АПВ број 22/2011)

Просторни план подручја посебне намене

Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, пројекте од значаја за Републику Србију или за подручја одређена Просторним планом Републике Србије, или другим просторним планом, а нарочито за:

1) подручје са природним, културно-историјским или амбијенталним вредностима;

2) подручје са могућношћу експлоатације минералних сировина;

3) подручје са могућношћу коришћења туристичких потенцијала;

4) подручје са могућношћу коришћења хидропотенцијала;

5) за реализацију пројеката за које Влада утврди да су пројекти од значаја за Републику Србију;

6) за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине.

 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је саставни део документационе основе планског документа.

Донети просторни планови подручја посебне намене

Просторни планови подручја посебне намене у изради

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине