Нацрт ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремскa Mитровица

Јавни увид | | 24. јул 2017.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухватају део подручја Општине Шид (К.О. Шид, К.О. Гибарац, К.О. Бачинци, К.О. Ердевик, К.О. Кукујевци), као и делове територије који припадају Граду Сремска Митровица (К.О. Сремска Митровица, К.О. Кузмин, К.О. Мартинци, К.О. Лаћарак и К.О. Шашинци) и једну катастарску општину на територији Општине Рума (К.О. Марђелос).

1. Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 24. јула 2017. године до 23. августа 2017. године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у Општини Шид, Општини Рума, Граду Сремска Митровица и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности: 

 • у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за послове просторног планирања и урбанизма,  
 • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Сремској Митровици, у згради Градске управе Града Сремска Митровица - сала 2, 09. августа 2017. године у 11 часова, Светог Димитрија 13.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у Граду Сремска Митровица, Општини Рума, Опшини Шид и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 23. августа 2017. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 30. августа 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.

 

 

Преузмите документа:

Р1-Прегледна карта 50000 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-1 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-2 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-3 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-4 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-5 Р2-Посебна намена 50000 лист 2-6 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-7 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-8 Р2-Посебна намена 5000 лист 2-9 Р3-Спровођење 5000 лист 3-1 Р3-Спровођење 5000 лист 3-2 Р3-Спровођење 5000 лист 3-3 Р3-Спровођење 5000 лист 3-4 Р3-Спровођење 5000 лист 3-5 Р3-Спровођење 5000 лист 3-6 Р3-Спровођење 5000 лист 3-7 Р3-Спровођење 5000 лист 3-8 Р3-Спровођење 5000 лист 3-9 Р4-1-Детаљ ОЦМ Шашинци 2500 Р4-2-детаљ БС Лаћарак 2500 Р4-3-Детаљ ГМРС Кукујевци 2500 Р4-4-Детаљ ГМРС Шид 2500 ППППН ИК гасовода Ср Митровица Шид - нацрт Р0-Стратешка 50000 СПУ ППППН ИК гасовод Ср Митровица - Шид

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине